I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Międzynarodowej wystawie SYNTOPIA (zwanej dalej wystawą).

 2. Niniejszy regulamin określa również zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Syntopia dostępnego w sieci Internetowej w domenie www.syntopia.pl (zwanego dalej serwisem).

 3. Wystawa SYNTOPIA jest wydarzeniem inicjującym cykl ekspozycji prezentujących prace z zakresu współczesnej cyfrowej architektury i sztuki elektronicznej. Celem wydarzenia jest promocja dzieł artystów tworzących na pograniczu nauki, sztuki i technologii przy wykorzystaniu nowych technologii, narzędzi i mediów elektronicznych.

 4. Organizatorem Wystawy SYNTOPIA jest Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie.

II CZAS TRWANIA I MIEJSCE WYSTAWY

 1. Czwarta edycja wystawy odbędzie się w ramach dziesiątego Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum na temat Sztuki, Nauki i Technologii w dniach 3.09 – 10.09.2022r. (Nauplion i Tolo, Peloponez, Grecja).

 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 10.06.2022 r. od godz. 08:00 do dnia 20.08.2022r. do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+02.00) poprzez serwis internetowy o adresie www.syntopia.pl

III ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W WYSTAWIE

 1. Udział w wystawie jest bezpłatny. Organizator nie przewiduje wynagrodzenia z tytułu udziału w wystawie SYNTOPIA jak również w wystawach towarzyszących.

 2. Udział w wystawie jest jednoznaczny ze zgodą użytkownika na nieodpłatne udostępnianie przekazanych przez niego prac w celu ekspozycji w ramach wystawy SYNTOPIA oraz w ramach wystaw towarzyszących jak również w celu promocji w prasie i mediach w szczególności w serwisie internetowym www.syntopia.pl

 3. Do wystawy przystąpić mogą pojedyncze osoby fizyczne lub zespoły w szczególności artyści, projektanci, studenci i absolwenci kierunków artystycznych i projektowych jak również Wykładowcy Uczelni Wyższych oraz Pracownie funkcjonujące w strukturze Uczelni Wyższych.

 4. W konkursie mogą brać udział zespoły w przypadku gdy praca zostanie zgłoszona przez jednego Uczestnika – przedstawiciela zespołu, natomiast pozostali członkowie zespołu dołączą skany (wypełnionych i podpisanych przez siebie oświadczeń, które można pobrać z Formularza zgłoszeniowego w Serwisie www.syntopia.pl

 5. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wystawie SYNTOPIA jest:

  a. nieodpłatne udzielenie Organizatorom wystawy licencji wskazanej ust. 3 pkt IV Regulaminu,

  b. rejestracja polegająca na założeniu konta oraz prawidłowym wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego w Serwisie internetowym www.syntopia.pl

  c. przesłanie odpowiednio przygotowanych plików w formie cyfrowej jako animacje 2D i 3D w rozdzielczości HD 1920x1080 (preferowane formaty plików: mp4, mvi, mov) na adres serwisu www.syntopia.pl w terminie do dnia 20.08.2022r. do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC+02.00),

  d. w przypadku zespołu zgłoszenie pracy przez jednego Uczestnika – przedstawiciela zespołu oraz dołączenie przez pozostałych członków zespołu skanów (wypełnionych i podpisanych przez siebie specjalnych oświadczeń), które można pobrać z Formularza zgłoszeniowego w Serwisie,

  d. zakwalifikowanie pracy w wyniku wyboru przez komisję wystawy SYNTOPIA,

 6. Prace wyłonione w wyniku głosowania Komisji zostaną przedstawione na stronie serwisu internetowego Syntopia (www.syntopia.pl ) do dnia 30.08.2022r.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału prac sprzecznych z niniejszym regulaminem, jak również prac uczestników, którzy nieprawidłowo wypełnili formularz zgłoszeniowy.

IV. KWALIFIKACJA PRAC

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji prac poprzez powołaną komisję.

 1. W skład komisji wchodzą kuratorzy Wystawy:
  a. dr hab. Andreas Guskos, prof. AS,
  b. dr Ewelina Adam Wadas,
  c. mgr Jakub Palka

 2. Decyzje komisji są ostateczne.

 3. Członkowie komisji nie mają obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.

 4. Komisja rozpatrzy te prace które zostały zgłoszone wyłącznie poprzez serwis internetowy www.syntopia.pl Prace zgłoszone i złożone w inny sposób (np. list czy e-mail) zostaną odrzucone.

 5. Komisja dokona oceny tylko tych prac, które spełniają wymogi niniejszego regulaminu.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłoszone na wystawę prace nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Przystępując do wystawy uczestnik oświadcza tym samym, że praca spełnia wszystkie powyższe wymagania oraz nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich.

 2. W przypadku, jeżeli praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Wystawy stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) uczestnik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji zgodnie z ust. 3 poniżej,

 3. Uczestnik, z chwila zgłoszenia do wystawy poprzez serwis internetowy www.syntopia.pl udziela Organizatorom Wystawy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do przesłanej pracy, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych w celu jej prezentacji podczas wystawy SYNTOPIA oraz w ramach wystaw towarzyszących, jak również w celu prowadzenia działań promocyjnych dotyczących Wystawy oraz wystaw towarzyszących.

 1. W związku z powyższym Organizatorowi przysługuje nieograniczone prawo do publikacji wszelkiego rodzaju informacji oraz materiałów (np. dokumentacji fotograficznej lub filmowej) dotyczących lub przedstawiających przesłane przez Uczestnika prace w prasie, publikacjach naukowych, oraz mediach w szczególności w serwisie internetowym www.syntopia.pl

VI. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Wystawy Syntopia oraz wystaw towarzyszących.

 2. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Organizatora w celach promocyjnych zgodnie z wytycznymi Organizatora.

 3. Przystępując do wystawy Uczestnik oświadcza jednocześnie, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym formularzu – zgodnie z Ustawą z dn. 29.06.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuje się, że:

  a. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie z siedzibą przy Placu Orła Białego 2, 70-562 Szczecin.

  b. Adres do korespondencji: Akademia Sztuki w Szczecinie, Plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin.

  c. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu udziału w Wystawie Syntopia.

  d. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu wzięcia udziału w wystawie Syntopia.

  e. Konsekwencje niepodania danych osobowych Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w wystawie Syntopia.

  f. Prawo dostępu do danych osobowych Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień regulują art. 15-18 RODO. Przysługuje również Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  g. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. W związku z publikacją prac w prasie, publikacjach naukowych, oraz mediach w szczególności w serwisie internetowym www.syntopia.pl, dane osobowe laureatów i wyróżnionych: imię i nazwisko będą udostępnione nieograniczonej liczbie odbiorców.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania dotyczące Wystawy należy kierować na adres e-mail: jakub.palka (at) akademiasztuki.eu lub ewelina.adam (at) akademiasztuki.eu

 2. Regulamin oraz przebieg Wystawy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora o czym Organizator poinformuje na stronie serwisu www.syntopia.pl bez konieczności podawania przyczyny.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do Wystawy.

 4. Zgłoszenie pracy do wystawy poprzez wypełnienie formularza w serwisie internetowym www.syntopia.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.